Tài liệu


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 11

Thực hành khai báo bảo hiểm

Miễn phí 28/06/2020 Chuyên đề 11: Thực hành đăng ký, kê khai, nộp bảo hiểm


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 12

Thực hành lập và phân tích báo cáo tài chính

Trả phí 27/02/2023 Chuyên đề 12: Hồ sơ lập và phân tích báo cáo tài chínhThực hành kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 26/02/2020 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Hàng hóa, dịch vụ không kê khai tính thuế

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 25/02/2020 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Văn bản pháp quy về thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Trả phí 25/02/2020 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng

Miễn phí 20/02/2020 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


Phần mềm hỗ trợ học online

Hỗ trợ học tập

Miễn phí 19/02/2020 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


3 bước kích hoạt thẻ học trực tuyến

Thẻ học trực tuyến

Miễn phí 19/02/2020 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức


3 Bước tạo tài khoản tại ketoanthaibinh.com

Hướng dẫn sử dụng

Miễn phí 05/01/2020 Đăng nhập và Kiểm tra kiến thức