Tài liệu


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 1

Hướng dẫn, kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 20/06/2023 Chuyên đề 1: Tổng quan công tác kế toán thuế


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 2

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 15/04/2020 Chuyên đề 2: Chính sách lệ phí môn bài và thực hành kê khai


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 3

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 26/02/2020 Chuyên đề 3: Chính sách thuế GTGT và thực hành kê khai


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 4

Hướng dẫn thực hành kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 22/03/2020 Chuyên đề 4: Chính sách thuế TNDN và thực hành kê khai quyết toán


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 5

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 28/02/2020 Chuyên đề 5: Chính sách và thực hành kê khai, quyết toán thuế TNCN


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 6

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 23/04/2020 Chuyên đề 6: Quản lý và sử dụng hóa đơn


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 7

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 28/04/2020 Chuyên đề 7: Xử lý vi phạm hành chính thuế


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 8

Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 19/04/2020 Chuyên đề 8: Nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 9

Thực hành kê khai, quyết toán thuế

Miễn phí 27/05/2022 Chuyên đề 9: Chính sách thuế khác


Tổng hợp tài liệu chuyên đề 10

Thực hành nguyên lý kế toán

Miễn phí 04/08/2020 Chuyên đề 10: Bắt đầu từ đâu để lập BCTC